03-05-2017

Addendum en errata cao mbo nu beschikbaar

Zoals al was aangekondigd in Schooljournaal 6 van 29 april, is de volledige tekst van het addendum en de errata behorende bij de cao mbo 2016-2017 nu beschikbaar. In deze tekst zijn enkele foutjes in de cao-tekst hersteld, zijn bepalingen en artikelen verduidelijkt, nader toegelicht of weer in overeenstemming gebracht met de wet.

Zo is het artikel over vakantie (artikel 8.1 lid 8 en 11 cao mbo) aangepast aan de wettelijke bepaling. Daarin staat dat (delen van) dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, niet als vakantie gelden, tenzij de werknemer daarmee instemt. Daarom is nu ook in de cao mbo opgenomen dat bij samenloop van ziekteverlof met verleend vakantieverlof de werkgever het vakantieverlof intrekt, tenzij de werknemer schriftelijk instemt het vakantieverlof te willen opnemen.