Situatie en toekomst Kenniscentra onduidelijk

Het personeel van de kenniscentra verkeert sinds het verschijnen van het Regeerakkoord Rutte II in grote onzekerheid over de toekomst van de kenniscentra en daarmee over hun eigen positie.

In het Regeerakkoord meldt de regering ‘het aantal kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven sterk te reduceren en taken, waar mogelijk, onder te brengen bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en mbo-instellingen’.
Het kabinet gaat daarom in 2015 als eerste stap € 40 miljoen en in 2016 uiteindelijk € 80 miljoen structureel korten op het budget van de kenniscentra. Dit budget bedraagt in 2013 nog € 115 miljoen.

Na het verschijnen van het Regeerakkoord is overleg van start gegaan tussen het ministerie van Onderwijs, de SBB (waarin ook de vakbonden zijn vertegenwoordigd) en de MBO Raad. Hierbij werd bekeken of en in welke vorm de kenniscentra al dan niet kunnen blijven voortbestaan en hoe de taken, die nu door de kenniscentra worden uitgevoerd, kunnen worden voortgezet. Doel hierbij is de expertise te behouden voor de sector.

Dit overleg heeft tot op dit moment nog niet tot veel duidelijkheid geleid. Dit bleek ook tijdens de bijeenkomst van de FSKL (Federatie van samenwerkende vakbonden ten behoeve van leden bij de Kenniscentra) en OOK (Overlegplatform van Ondernemingsraden Kenniscentra) in Nieuwegein op 28 november 2013, waar sprekers van het ministerie, MBO Raad, SBB en Directeuren Kenniscentra nog maar weinig concrete informatie over de toekomst van de kenniscentra konden geven.

In overleg met de minister van Onderwijs is SBB nu uiteindelijk tot een model voor de toekomst gekomen waarin de kenniscentra worden ingedeeld bij zogenaamde Sectorkamers van een uitvoeringsorganisatie, die ressorteert onder de SBB.

De gehele uitwerking over hóe dit gaat gebeuren moet echter nog plaatsvinden. Van groot belang voor CNV Onderwijs en de andere vakbonden is de vraag op welke wijze het personeel zal overgaan naar de nieuwe organisatie. Eerste vraag daarbij is uiteraard hoe groot het budget zal zijn dat uiteindelijk beschikbaar is en blijft voor de uit te voeren taken: wordt dit de kale € 35 miljoen van de regering/minister, de € 50 miljoen waarover al redelijke consensus bestaat (ten dele afkomstig uit de intensiveringsmiddelen van het Regeerakkoord), of de € 72 miljoen die de vakbonden noodzakelijk achten (waarbij een groter deel van de intensiveringsmiddelen wordt aangewend voor de taken van de kenniscentra)?
De minister van Onderwijs heeft aangegeven vóór Kerst 2013 in een brief aan de Tweede Kamer inzicht te geven in de situatie. NB. Dit heeft zij inmiddels gedaan; zie bericht hieronder.

Het zal echter onvermijdelijk zijn dat het gehele proces gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Dit betekent voor CNV Onderwijs en de andere vakbonden dat er een sociaal plan moet komen, waarbij de werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk moeten worden begeleid. Dit kan werk zijn bij de nieuwe werkgever SBB, maar ook binnen het mbo op roc’s/aoc’s. Dit gehele proces zal zijn weerslag hebben op het komende overleg over de cao kenniscentra en zal in een later stadium leiden tot een nieuwe cao.
Op dit moment worden op diverse kenniscentra allerlei (vertrek)regelingen op vrijwillige basis aan werknemers voorgesteld door de werkgevers. Neem bij twijfel over een dergelijk aanbod in ieder geval contact op met de afdeling Belangenbehartiging van CNV Onderwijs (belangenbehartiging@cnvo.nl).

Het wordt een spannende tijd voor het personeel van de kenniscentra. CNV Onderwijs en de andere vakbonden gaan zich inspannen om voor zoveel mogelijk werknemers werk te behouden, dan wel een goede regeling af te spreken.

Volg ons via deze site, waarop je steeds van informatie over het gehele proces wordt voorzien.

Cao kenniscentra 2012-2014 (pdf)

Salarisschalen per 1 juli 2013 (pdf)

Bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWR, pdf)

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR, pdf)