Passend Onderwijs

Samen werken aan passend onderwijs: meer handen in de klas nodig

Passend onderwijs is niet ‘af’. Hoewel passend onderwijs op veel plaatsen beter vorm krijgt, zien we dat leraren knelpunten blijven aangeven: te grote klassen, te weinig handen in en om de klas en teveel handelingsverlegenheid in het omgaan met een verzwaarde problematiek, vooral bij gedragsproblemen. CNV Onderwijs pleit al langer voor de inzet van meer ondersteunend personeel. Dat is cruciaal. Passend onderwijs krijgt immers vorm op de scholen, in de klassen. Alleen als de mensen die dat moeten uitvoeren daartoe in staat worden gesteld, kan passend onderwijs ook echt slagen.

 

Betrek leraren en ondersteunend personeel

Berichten in de media over het gebrek aan vertrouwen in het passend onderwijs herkennen wij. We begrijpen het ook: beleid waar medewerkers niet of slechts indirect bij betrokken zijn (geweest) en waar ze alleen de effecten van ervaren, ondergraaft het draagvlak. CNV Onderwijs pleit er, al van ver vóór de invoering van passend onderwijs, voor om personeel te betrekken bij passend onderwijs. Niet alleen via de geëigende kanalen, maar ook “gewoon” op de werkvloer. Juist de mensen die het moeten uitvoeren zijn immers bij uitstek de deskundige. We roepen onze leden ook met nadruk op om zelf knelpunten, maar ook voorstellen voor oplossingen, te blijven aandragen.

 

Ondersteuning van CNV Onderwijs

Naast het vertegenwoordigen van de belangen van leraren en ondersteunend personeel bij de politiek, organiseert CNV Onderwijs ook allerlei ondersteuning op individueel- en schoolniveau. Zo organiseren wij bijeenkomsten, helpen wij medezeggenschapsraden en bieden wij informatie en tips en tools op maat aan. Nieuw is de Wegwijzer Passend Onderwijs. Deze wegwijzer geeft inzicht waar je als leraar, ondersteuner of MR met jouw vragen terecht kunt.
Daarnaast heeft het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met onder andere CNV Onderwijs een scan passend onderwijs gemaakt. De scan geeft je inzicht in het passend onderwijs bij jou op school. Bedoeld om het gesprek op je school, in je team, op je afdeling over passend onderwijs te ondersteunen. Je kunt ook individueel de scan invullen. De scan is digitaal beschikbaar en voorzien van een eenvoudige handleiding. Ga direct naar www.scanpassendonderwijs.nl.

 

Ieder kind telt!

CNV Onderwijs gelooft in de professionaliteit van de mensen in het onderwijs. Door hun stem nadrukkelijker te (laten) horen en te gebruiken, kan passend onderwijs voor ieder kind werkelijkheid worden. Ieder kind telt!

 

 

 

Wegwijzer

Wegwijs in passend onderwijs

Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen er leerlingen in je klas, waarvan jij je misschien afvraagt of je wel de juiste ondersteuning kunt bieden. Waar kun jij als leerkracht dan terecht om je vragen te stellen, zorgen kenbaar te maken of jouw invloed te laten gelden?


Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

De Wegwijzer Passend Onderwijs geeft inzicht in allerlei overleggen die er binnen en buiten jouw school plaatsvinden. Al deze overleggen hebben één gemeenschappelijk doel, ervoor zorgen dat ieder kind goed en passend onderwijs krijgt. Jij kunt deze overleggen gebruiken om jouw vragen of zorgen kenbaar te maken. De leerkracht staat in de wegwijzer niet voor niets centraal. Jij bent namelijk de cruciale schakel om tot goed onderwijs te komen. De overleggen zijn er om ervoor te zorgen dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Aarzel dus niet om jouw vragen te stellen!


Download hier de Wegwijzer Passend Onderwijs

 

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Ben je benieuwd wat de wegwijzer voor jouw team betekent? Of zit je als MR met een concrete vraag en weet je niet waar je terecht kunt? Neem dan eens contact op met de CNV Connectief Academie. Wij bieden ondersteuning, begeleiding en training binnen de school. De inhoud en de duur van het programma stemmen wij volledig af op jouw eigen wensen en mogelijkheden. Meer weten? Bel dan met een van onze medewerkers via 030 751 1747 of stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl.

7-puntenplan

Met het 7-puntenplan 3.0 vraagt CNV Onderwijs aandacht voor die onderwerpen, die nog de nodige aandacht vragen bij de eerste stappen die scholen hebben gezet na de uiteindelijke invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014.

7-puntenplan
Voorwaarden om passend onderwijs daadwerkelijk passend te maken:

1)     Het primaire proces is uitgangspunt.

2)     De leraar beschikt over vaardigheden om rekening te houden met diversiteit en wordt daarbij in staat gesteld om zijn/haar vaardigheden up-to-date te houden.

3)     Alle medewerkers in het primaire proces en de medezeggenschapsorganen zijn betrokken bij de verdergaande professionalisering.

Daarnaast is het van belang dat:       

4)     Elke leraar op de hoogte is van de inhoud van de basisondersteuning

5)     De Medezeggenschapsorganennadrukkelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel

6)     De leraar ondersteuning krijgt bij handelingsverlegenheid

7)     Er extra handen in de klas komen.

Download hier de poster van het 7-puntenplan

Samengevat
Investeren in de verdere ontwikkeling, professionalisering en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. CNV Onderwijs zet in op meer expertise, meer handen in de klas en met betrekking tot “een leven lang leren” op verdere professionalisering van de medewerkers.

Toelichting
ad 1: Het primaire proces omvat alle werkzaamheden voor, om en met het kind, die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven.

ad 2: CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat leraren de mogelijkheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen en daardoor onder andere in staat zijn tot differentiëren in een voor leraren aanvaardbaar aantal niveaus. Door het up-to-date houden, zijn leraren in staat om ontwikkelingen op het gebied van ICT en nieuwe methoden adequaat toe te passen.

ad 3: CNV Onderwijs vindt het van groot belang dat onderwijsgevende -en onderwijsondersteunende professionals vorm geven aan de individuele en teambrede nascholing. Het medezeggenschapsorgaan heeft hierin een adviserende en controlerende rol.

ad 4: Leraren geven de basisondersteuning vorm in de dagelijkse praktijk. Daarom vindt CNV Onderwijs het van belang dat leraren weten hoe deze op hun school gerealiseerd dient te worden. Zowel leraren als leidinggevenden hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

ad 5: De schoolondersteuningsprofielen zijn vastgesteld in 2014, veelal gebeurde dit voor de termijn van één jaar. CNV Onderwijs roept leden van medezeggenschapsorganen op om bij het opnieuw vaststellen hun rol te pakken. Tegelijkertijd wijzen wij leidinggevenden op het belang van draagvlak voor het schoolondersteuningsprofiel, om zo te voorkomen dat dit “een papieren tijger” wordt.

ad 6: Leraren geven aan behoefte te hebben aan kwalitatieve ondersteuning met een blijvend effect bij handelingsverlegenheid. Dit kan zijn in de vorm van co-teaching, contact met een begeleider, een coach of anders.

ad 7: CNV Onderwijs ziet dat de leraar nu al veel ballen in de lucht moet houden en pleit daarom voor voldoende praktische ondersteuning in (en om) de klas in de vorm van onderwijsondersteunend personeel. Het is jammer dat zoveel OOP-talent nog steeds werkzoekend is, terwijl de nood in menige klas hoog oploopt.

My POP

My POP: Jouw persoonlijke route naar passend onderwijs
CNV Onderwijs biedt jou het hulpmiddel My POP aan. Een eenvoudige manier om voor jezelf in kaart te brengen waar je staat bij de uitvoering van passend onderwijs. Hieronder lees je meer over My POP. Wil je direct aan de slag?


Waarom doen we dit?
Besturen zijn de afgelopen periode heel druk geweest met het opstellen van ondersteuningsprofielen. Daarin staat ook voor jouw school beschreven welke basisondersteuning je in het onderwijs moet bieden. Maar hoe zit het met de mensen op de werkvloer? Ben jij voldoende toegerust om passend onderwijs vorm te geven? Wat heb jij nodig om je nog meer competent te voelen? 

Omdat wij vinden dat passend onderwijs iets moet worden van de mensen op de werkvloer, geven wij hen de mogelijkheid om daar zelf mee aan de slag te gaan. Daarvoor heeft de stuurgroep Passend Onderwijs My POP ontwikkeld.

Wat is My POP?
My POP staat voor “Passend Ontwikkelingsperspectief Professionals”. Door het invullen van een korte vragenlijst op internet krijg je in ongeveer 15 minuten zicht op waar jij nu staat en wat je wilt aanpakken. Je brengt in kaart wat je al goed doet, wat je wilt delen met collega’s, wat je wilt leren en hoe je dat gaat aanpakken. Via een e-mail krijg je jouw antwoorden direct overzichtelijk op een rijtje. Mét daarbij tips en een mooi aanbod van CNV Onderwijs voor jouw verdere ontwikkeling.

Laat zien waar je goed in bent!
MyPOP is jouw persoonlijke route naar passend onderwijs. Daarmee kun jij aan de slag. Maar passend onderwijs doe je natuurlijk niet alleen. Daarom dagen we je uit om te laten zien waar je al goed in bent. Laat maar zien dat er in scholen al veel gedaan wordt dat bijdraagt aan goede zorg voor elke leerling. Daar mag je best trots op zijn.
En deel dat ook met elkaar! Wat de een al in de vingers heeft, kan waardevol zijn voor een collega. Wissel uit en leer van elkaar. En als je wilt, houd ons dan op de hoogte via passendonderwijs@cnvo.nl.

Vul hier My POP in

 

Inspiratie
Wil jij weten waar jouw collega's trots op zijn in hun werk? Bekijk dan de volgende filmpjes ter inspiratie:

TROTS http://www.leraar24.nl/video/4937

DELEN http://www.leraar24.nl/video/3961

Ondersteuning nodig?

Wij ondersteunen jou graag bij arbeidsvoorwaardelijke vragen. Daarnaast bieden wij ook inhoudelijke ondersteuning door trainingen en begeleiding, zowel individueel als collectief voor het team.

Arbeidsvoorwaardelijke vragen
Heb je vragen over jouw individuele rechtspositie? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging per mail via belangenbehartiging@cnvo.nl of telefonisch via 030 751 1820.

Jouw contactpersoon in de regio
Zijn er specifieke vragen over de ontwikkelingen op jouw school of in jouw regio? Neem dan contact op met onze regiobestuurder. De regiobestuurder zijn de oren en ogen van de regio. Zij praten met en informeren de leden en niet-leden over actuele ontwikkelingen tijdens de bezoeken aan scholen en instellingen in hun regio. Daarnaast voeren zij onderhandelingen over bijvoorbeeld de decentrale cao’s en sociale plannen bij fusies op instellingen in de diverse sectoren.

Download hier het overzicht van de verschillende regiobestuurders in het land en neem contact op met jouw regiobestuurder.

Inhoudelijke ondersteuning
Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning? Onze Academie biedt persoonlijke begeleiding en training, zowel individueel als collectief voor het hele team.

MR Partnerschap
Je wilt je werk in de medezeggenschapsraad goed doen. Dat geeft namelijk voldoening. Maar dat werk is niet altijd eenvoudig. Rond de invoering van Passend Onderwijs spelen allerlei complexe vragen, waarbij de MR een centrale rol speelt. Met het MR Partnerschap krijgt jouw MR professionele begeleiding van een vaste contactpersoon. Als trainer, adviseur, sparringpartner of coach helpt hij/zij bij alle verschillende vragen waar je als (G)MR tegenaan kunt lopen. Daarnaast biedt het Partnerschap ook mogelijkheden om met andere (G)MR'en in contact te komen. Om van elkaar te leren en om expertise te delen.

Meer informatie?
Download hier de flyer van het MR partnerschap. Stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl o.v.v. MR Partnerschap of bel met de CNV Connectief Academie (030) 751 17 47.

Individuele training
Ook voor individuele vragen rondom training en begeleiding kun je altijd bij onze Academie terecht. Ga voor alle trainingen naar http://www.cnvo.nl/academie.html.

Voorlichting
Speciaal voor de invoering passend onderwijs is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs opgericht. Het steunpunt helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt kosteloos ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad. Ga voor meer informatie naar http://medezeggenschap-passendonderwijs.nl


ACHTERGRONDINFORMATIE

Zorg Primair
Zorg Primair is het vakblad van CNV Onderwijs dat zich richt op de raakvlakken van zorg en onderwijs. Rondom de invoering van passend onderwijs is er op 8 juni 2013 een speciaal themanummer verschenen. Download hier het speciale themanummer Passend Onderwijs. Een tweede themanummer verscheen eind januari 2014, ook deze keer met bijdragen uit het primair en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo. Download het hier.  

Nieuwsbrief stuurgroep Passend Onderwijs
Binnen CNV Onderwijs richt de stuurgroep Passend Onderwijs zich speciaal op alle ontwikkelingen rondom het thema Passend Onderwijs. De stuurgroep geeft ook iedere maand een eigen digitale nieuwsbrief uit. Kijk voor een overzicht van de nieuwsbrieven onder de tab "Nieuws".
Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons dan een e-mail, o.v.v. 'aanmelding nieuwsbrief passend onderwijs'.

Vacature

Wij zijn op zoek naar leden, die met hun ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk, antwoord kunnen geven op vragen of reacties kunnen geven op stellingen met betrekking tot passend onderwijs. Je wordt onderdeel van een klankbordgroep, die snel kan reageren op vragen, nieuws en e/mailberichten. Het betreft hooguit één e-mail per maand en je kunt rekenen op een regelmatige terugkoppeling n.a.v. jullie reacties.

Dus: Sta je voor de klas en wil jij een bijdrage geven aan actuele ontwikkelingen die het onderwijs ten goede komen? Meld je dan nu aan bij de Themagroep Passend Onderwijs. Stuur een mail naar passendonderwijs@cnv.nl