Verder ontwikkelen

Rechten en plichten uit de cao

PRIMAIR ONDERWIJS

In de cao van het primair onderwijs staan de volgende afspraken rondom professionalisering van de medewerkers:

- Basisbudget duurzame inzetbaarheid

Iedere werknemer heeft recht op 40 uur basisbudget duurzame inzetbaarheid. Voor deeltijders geldt deze 40 uur naar rato van de werktijdfactor. Na overleg met de werkgever kun je de uren inzetten voor: peerreview, studieverlof, coaching, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt en andere doelen die bijdragen aan je duurzame inzetbaarheid, mits de werkgever daarmee instemt. In overleg met de werkgever is het mogelijk de uren geheel of gedeeltelijk te sparen. Dit kan maximaal 3 jaar. 

Download voor meer informatie gratis onze reader ‘Veelgestelde vragen duurzame inzetbaarheid’
 

- Bijzonder budget startende leraren

Het bijzonder duurzaamheidbudget voor startende leraren bedraagt 40 uur per jaar. De deeltijder krijgt dit aantal uren naar rato van de werktijdfactor. Onder startende leraar wordt verstaan:

  • In het regulier basisonderwijs de leraar in een salarisschaal LA 4/LB 4, of
  • In het speciaal (basis)onderwijs de leraar in een salarisschaal LB 4/LC 4.

De uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk, maar de uren kunnen ook worden besteed aan verdere professionalisering. Je bepaalt zelf na overleg met de leidinggevende waar je het meeste behoefte aan hebt en hoe je de uren wilt inzetten. Door het gebruik van deze uren is het de bedoeling dat je van startbekwame leerkracht, jezelf in drie jaar ontwikkelt tot een basisbekwame leerkracht. De criteria van deze bekwaamheidseisen vind je hier.
 

- Individuele ontwikkeling

Iedere werknemer heeft het recht om 2 uur per week (deeltijders naar rato) te besteden aan zijn individuele ontwikkeling. Op schoolniveau is een bedrag van € 500,- beschikbaar per fte voor de individuele ontwikkeling van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.  

 

VOORTGEZET ONDERWIJS
 

- Persoonlijk basisbudget

Als werknemer in het voortgezet onderwijs krijg je een persoonlijk basisbudget van jaarlijks 50 klokuren, naar rato van de betrekkingsomvang. Startende leraren die al een lesreductie hebben, kunnen geen aanspraak maken op het budget van 50 klokuren. Het persoonlijk budget is op drie manieren in te zetten:

  • Aanpassing van de werkzaamheden door een vermindering van de lestaak met één lesuur per week, bij een lesduur van 50 minuten. Je kunt ook kiezen voor vermindering van de overige taken. Inzet van het basisbudget leidt niet tot een vermindering van de jaartaak.
  • Gebruikmaken van extra verlofmogelijkheden zoals een aanvulling op het ouderschapsverlof, extra zorgverlof, studieverlof en/of recuperatieverlof.
  • De pensioenaanspraken te verhogen dan wel om een extra bijdrage in de kosten van kinderopvang te realiseren.

Je kunt de uren van het basisbudget gedurende vier jaar sparen tot maximaal 200 uur. 
 

- Persoonlijk basisrecht

Als leraar heb je per schooljaar recht op 83 klokuren om in te zetten voor professionalisering en deskundigheidsbevordering. Dit basisrecht is een individueel minimumrecht, waarbij je zelf bepaalt hoe je dit inzet. Het basisrecht kan ook worden gebruikt voor door de werkgever opgedragen activiteiten, maar alleen als je daarmee instemt. Je dient het basisrecht te gebruiken in het jaar waarin het wordt toegekend. Doe je dit niet, dan vervalt het, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. 
 

- Budget professionalisering

Je hebt per schooljaar recht op een bedrag van € 600,- dat je naar eigen behoefte en wens kunt inzetten voor alle vormen van professionalisering en deskundigheidsbevordering. 
 

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De werkgever voert scholingsbeleid dat wordt weergegeven in een meerjarenscholingsplan. De werkgever stelt het scholingsbudget vast na overleg met de OR. De werknemer heeft recht op:

  • Een jaarlijks loopbaangesprek
  • Scholing die nodig is om de functie goed te kunnen uitoefenen
  • Scholing die gericht is op het kunnen uitoefenen van een andere functie (in het kader van het loopbaanperspectief).

LPM

Leergang Professioneel Meesterschap voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Op dit moment is de Leergang Professioneel Meesterschap 2015-2016 in volle gang. In onderstaande informatie lees je meer over de Leergang Professioneel Meesterschap 2016-2017.

Doel
Ben jij een jonge, ambitieuze leraar, en kun jij wel wat extra theorie en praktische handvatten gebruiken? De Leergang Professioneel Meesterschap geeft je meer bagage om jouw positie als leraar te versterken en daarmee ook je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

10 workshops, intervisie en een borrel

Vanaf oktober 2016 ga je in acht maanden tijd dieper in op de onderwijspraktijk. In tien bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod. Klik hier voor het programma.
Iedere bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijke workshop en intervisie met vier of vijf andere startende leerkrachten. De intervisie wordt begeleid door jonge leraren met minimaal vijf jaar werkervaring. Zij zijn jouw coach, helpen je met vragen en geven je waar nodig advies. Binnen de intervisie kun je direct aan de slag met zaken uit de praktijk. Uit de ervaringen van deelnemers uit de vorige edities blijkt dit onderdeel de verwachtingen te overtreffen en erg leerzaam te zijn.

Informatiebijeenkomst

Op 25 mei vindt de informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer informatie over het programma van de Leergang Professioneel Meesterschap en is er ruimte voor vragen. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 15.00 – 17.30 uur op het kantoor van CNV Onderwijs (Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht). Ben je geïnteresseerd? Meld je dan nu hier aan voor de informatiebijeenkomst!

Officieel certificaat
Aan het einde van de leergang ontvang je een officieel certificaat. Dit certificaat wordt  gevalideerd door het Lerarenregister. Dit betekent dat je uren krijgt voor het volgen van de Leergang Professioneel Meesterschap. Deze uren kun je gebruiken voor jouw professionalisering in het Lerarenregister. Kijk voor meer informatie over het Lerarenregister op het volgende tabblad van deze website. 

Voor jou?
Ben jij die ambitieuze starter in het onderwijs en wil je graag meer verdieping en begeleiding? Meld je dan hier aan voor de Leergang Professioneel Meesterschap 2016-2017!

Wat zijn de kosten?
Leden:               €385,-
Niet-leden:        €685,-

Ben je aan het werk en heb je een (voorlopig) vaste werkgever? Op elke onderwijsinstelling zijn er potjes beschikbaar voor scholing. Overleg dit met je werkgever. Misschien is er wel een mogelijkheid dat zij dit voor jou betalen!

Facturatie
•    Rond de eerste bijeenkomst (oktober 2016) ontvang jij of je werkgever een factuur voor het totaalbedrag.
•    Wil je graag meedoen, heb je geen werkgever, maar kun je het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunnen wij je een betalingsregeling bieden. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar professioneelmeesterschap@cnv.nl
•    Let op! De betalingsregeling geldt alleen voor leden van CNV Onderwijs.

Lerarenregister

In februari 2012 is www.registerleraar.nl geopend. Een register van, voor en door leraren in het primair en voortgezet onderwijs en mbo. Het doel van het register? De beroepsgroep leraren versterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.

Een overzicht van veel gestelde vragen rondom de voorwaarden en toelating van het register vindt u via de volgende link: https://www.registerleraar.nl/veelgestelde-vragen/voor-leraren/uw-registratie

 

 

En verder

Lerarenbeurs
Met de Lerarenbeurs is er geld beschikbaar voor bevoegde leraren uit elke sector. De beurs is bedoeld om je professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of je te specialiseren. Je mag de Lerarenbeurs alleen inzetten voor een bachelor- of masteropleiding. Een premaster- of schakelprogramma valt hier ook onder.
Leraren die al eerder een Lerarenbeurs hebben aangevraagd voor een korte opleiding of een bacheloropleiding mogen nu weer een beurs aanvragen.
Kijk voor meer informatie op: www.delerarenbeurs.nl. 

Tegemoetkoming onderwijsmasters
Vanaf 1 september 2015 kunnen afgestudeerde leraren en universitaire studenten die een onderwijsbevoegdheid willen halen in een tekortvak of een educatieve master willen volgen, aanspraak maken op een nieuwe beurs.

Welke masteropleiding kun je volgen met de beurs?
Studenten aan de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen kunnen kiezen voor de volgende masteropleidingen: Special educational needs, Leren en innoveren, Pedagogiek, Pedagogische wetenschappen, Onderwijskunde, Education and child studies, Educational science. Studenten Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn, Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde kunnen hun studie vervolgen met een universitaire lerarenopleiding.

Wat houdt de beurs in?
De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige vergoeding voor collegegeld en studiekosten van 3.000 euro met een uitzondering van 5.000 euro voor de studies Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde.

Meer informatie en aanmelden:
https://duo.nl/particulier/leraar/tegemoetkoming-onderwijsmasters/tegemoetkoming-onderwijsmasters-aanvragen.jsp 

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
Sinds 2000 leidt het afronden van de pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gymnastiek aan de groepen 1 en 2. Voor de overige groepen is een aanvullende kwalificatie vereist via de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat meer lessen voor bewegingsonderwijs gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren is het nu mogelijk dat leraren met subsidie de leergang Bewegingsonderwijs kunnen doen door een apart hoofdstuk in de regeling Lerarenbeurs op te nemen: subsidie opleiding bewegingsonderwijs. De Lerarenbeurs blijft hierdoor exclusief voor bachelors en masters. Net als met de Lerarenbeurs wordt de subsidie aangevraagd door de leraar zelf. Voor de kosten is een apart budget beschikbaar voor het opleiden van 3.500 leraren. Dit is een tijdelijke subsidieregeling die loopt tot en met  2017.