Reglement IB

Reglement Individuele Belangenbehartiging CNV Connectief in PDF

Artikel 1.
Dienstverlening: informatie, advies en rechtshulp.
1. Leden van CNV Connectief hebben volgens de bepalingen in dit reglement recht op
informatie, advies en rechtshulp in zaken over werk, pensioen en
werknemersverzekeringen voor sociale zekerheid.
2. Dienstverlening wordt uitgevoerd door of namens CNV Connectief. Het is ter beoordeling
van CNV Connectief welke stappen in een zaak genomen worden.
3. Dienstverlening wordt verleend binnen Nederland met uitzondering van de bijzondere
gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius. Dienstverlening wordt verleend voor zover de
Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is of het in het
Nederlandse recht doorwerkende internationale recht van toepassing is.
4. De voertaal in woord en geschrift is Nederlands.
5. De eerste drie maanden van zijn lidmaatschap heeft het lid alleen recht op informatie en
advies. Na de wachttijd van drie maanden heeft het lid ook recht op rechtshulp in zaken die
zijn ontstaan drie maanden na het aangaan van het lidmaatschap bij CNV Connectief.
6. Onder rechtshulp wordt verstaan: het bijstaan of vertegenwoordigen van een lid in (de
voorbereiding op) een juridische procedure in een zaak op een van de terreinen als
genoemd in lid 1.
7. De dienstverlening wordt verricht door personeel in loondienst van CNV Connectief, of door
een door CNV Connectief ingeschakelde externe partij.
8. De rechtshulp is beperkt tot zaken waarvoor geen verplichte advocaatstelling geldt.

Artikel 2.
Informatie, advies en rechtshulp
Het recht op informatie, advies en rechtshulp is persoonsgebonden en geldt alleen voor het lid en
niet voor diens partner, gezinsleden en/of andere derde. Dit recht bestaat alleen als er geen sprake
is van een betalingsachterstand in de contributie. Het voorgaande geldt ook voor nabestaanden
van het lid. Een en ander indien en voor zover het gaat om zaken die op het overleden lid
betrekking hebben en onverlet het gestelde in artikel 4.

Artikel 3.
Reactietermijn dienstverlening
CNV Connectief streeft er naar binnen 10 werkdagen te reageren op vragen van leden tot
dienstverlening.

Artikel 4.
Aan een lid wordt geen rechtshulp verleend:
a. als de eerste gebeurtenis die op de zaak betrekking heeft vooraf ging aan, of zich voordoet
binnen drie maanden na de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan. Het lid krijgt
alleen rechtshulp als het lid uiterlijk op de datum dat het lid drie maanden lid is van CNV
Connectief nog niet wist of kon verwachten dat de zaak zich zou voordoen.
De wachttijd van drie maanden is niet van toepassing:
· op het lid dat aansluitend overkomt van een andere CNV-bond, en daar meer dan drie
maanden lid was;
· op de schoolverlater die na afronding van een beroepsopleiding een eerste
dienstbetrekking aangaat;
· CNV Connectief kan hierop een uitzondering maken middels een overeenkomst tot
betaalde dienstverlening (License–to-Act overeenkomst);
b. als het lid iets heeft gedaan of niet heeft gedaan en wist of kon verwachten dat het lid
daardoor rechtshulp nodig zou hebben;
c. als naar het oordeel van CNV Connectief op grond van geldend recht er geen goede kans is
om het beoogde resultaat te halen;
d. als er geen redelijke verhouding is tussen het financiële belang van het lid en de kosten
van rechtshulp van CNV Connectief. CNV Connectief kan eventueel, ter beoordeling door
CNV Connectief in plaats van (verdere) rechtshulpverlening het lid een bedrag aanbieden
ter grootte van maximaal het financiële belang;
e. als het financiële belang bij de hoofdvordering van de kwestie minder is dan € 350,-;
f. als de zaak niet direct bij CNV Connectief wordt aangemeld;
g. als het lid een andere belangenbehartiger inschakelt of heeft ingeschakeld voor dezelfde
zaak;
h. als de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 5.
Beëindiging.
Het verlenen van informatie, advies en rechtshulp aan een lid wordt niet voortgezet:
a. als er sprake is van situaties genoemd in artikel 4;
b. als het lid relevante informatie niet of niet binnen de afgesproken termijn aanlevert,
waardoor de zorgvuldigheid van de behandeling van de zaak in het geding komt;
c. als het lid adviezen van CNV Connectief negeert of afspraken niet nakomt, stappen
onderneemt zonder overleg met de door CNV Connectief aangewezen behandelaar of op
een andere manier zijn eigen belang schaadt;
d. als het lid zich onheus uitlaat jegens CNV Connectief en/of de behandelaar dan wel een
onwerkbare situatie is ontstaan;
e. bij einde lidmaatschap.

Artikel 6.
Kosten
1. De kosten voor de dienstverlening door of namens CNV Connectief zijn in beginsel voor
rekening van CNV Connectief. Onder de dienstverlening die voor vergoeding in aanmerking
komt wordt verstaan:
a. kosten van door of namens CNV Connectief ingeschakelde deurwaarders,
rolwaarnemers en procureurs;
b. kosten voor griffierechten en andere buitengerechtelijke kosten;
c. proceskosten van de wederpartij voor zover verschuldigd krachtens een
onherroepelijke gerechtelijke uitspraak.
2. Kosten gemaakt door het op eigen initiatief van het lid inschakelen van een andere
belangenbehartiger en andere daarmee verband houdende kosten worden door CNV
Connectief niet vergoed.
3. Het lid is verplicht de kosten van dienstverlening aan CNV Connectief te vergoeden als het
deze kosten kan (laten) verhalen op de wederpartij of op een derde.
4. Proceskosten waarin het lid wordt veroordeeld, komen voor rekening van CNV Connectief.
Proceskosten waarin de wederpartij wordt veroordeeld, komen ten goede aan CNV
Connectief.

Artikel 7.
Klachten.
Het lid bespreekt klachten over de wijze van dienstverlening in eerste instantie met de betrokken
behandelaar. Leidt dit niet tot een oplossing dan heeft het lid het recht zijn klacht schriftelijk voor
te leggen aan de manager individuele belangenbehartiging, die op zijn beurt zal trachten met het
lid een oplossing te bewerkstelligen met betrekking tot de klacht. De manager individuele
belangenbehartiging zal het lid binnen 10 werkdagen nader berichten. Als geen aanvaardbare
oplossing wordt bereikt met de manager individuele belangenbehartiging, kan het lid een klacht
indienen op basis van de geldende klachtenregeling bij CNV Connectief.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de dienstverlening door of namens CNV
Connectief is beperkt tot het bedrag waarop de door CNV Connectief afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
2. CNV Connectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
CNV Connectief is uitgegaan van door of namens het lid verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
3. CNV Connectief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade en andere
schadeposten die op grond van het Nederlands recht en het rechtsgebruik onder indirecte
schade kunnen vallen.
4. Alvorens tot aansprakelijkheidsstelling wordt overgegaan wordt van het lid verwacht de
geldende klachtenprocedure van CNV Connectief te volgen.

Artikel 9.
Hardheidsclausule.
CNV Connectief is bevoegd om in bijzondere gevallen ten gunste van het lid van deze algemene
voorwaarden af te wijken.

Artikel 10.
Overige bepalingen
Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van CNV Connectief in haar
vergadering op 25 november 2015 en treedt in werking op 1 januari 2016.