KOM JIJ IN AANMERKING VOOR DE LERARENBEURS?

Van 1 april tot 1 juli 2017 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie, post-initiële master, of een premaster- of schakeltraject.  De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal € 7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 10% van het collegegeld voor zowel reiskosten als studiekosten met ieder een maximum van € 350,-. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Daarmee worden leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook in staat gesteld een extra opleiding te volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Verberg alles / Toon alles

 • Wat is de Lerarenbeurs?

  De Lerarenbeurs is beschikbaar voor bevoegde leraren in elke sector en is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of je te specialiseren. Je mag de Lerarenbeurs alleen inzetten voor een bachelor- of masteropleiding. Een premaster- of schakelprogramma valt hier ook onder. Je bepaalt zelf de keuze van de opleiding, maar hij moet wel opgenomen zijn in het CROHO-register. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Vanaf 2016 is de maximale subsidie ‘collegegeld’ voor zowel private als publieke opleidingen € 7.000 euro en de subsidie maximaal 10% van het collegegeld voor zowel reiskosten als studiekosten met ieder een maximum van € 350,-. De werkgever ontvangt subsidie om de studerende leraar verlof te verlenen. Hierdoor kan de leraar verlof opnemen. Per onderwijssector en opleidingsniveau is een maximum aan verlofuren vastgesteld.

  Sinds 2015 mogen leraren die eerder de beurs hebben gebruikt voor een bacheloropleiding, opnieuw de beurs aanvragen voor een masteropleiding. Voorheen kon je maar één keer in je loopbaan de Lerarenbeurs inzetten, met uitzondering van leraren die eerder een korte opleiding hebben gevolgd met de beurs. 

 • Wie kan de beurs aanvragen en wanneer?

  Je kunt de Lerarenbeurs aanvragen van 1 april tot en met 30 juni 2017. Je vraagt de beurs aan via www.duo.nl/lerarenbeurs.

  Om de Lerarenbeurs aan te vragen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  o Je hebt een onderwijsbevoegdheid of je hebt minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
  o Je werkt bij een, door het ministerie van OCW of EZ bekostigde, onderwijsinstelling.
  o Op het moment van de aanvraag werk je op een onderwijsinstelling in (Caribisch) Nederland of je hebt daar in de afgelopen 12 maanden gewerkt. Dit mag ook op basis van een tijdelijk of invalcontract zijn.
  o Ook leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum kunnen vanaf 2016 de Lerarenbeurs aanvragen.
  o Je geeft minimaal 20% van je werktijd les of je bent ambulant begeleider, intern begeleider, zorgcoördinator of remedial teacher.
  o Je ontvangt geen tegemoetkoming voor leraren of studiefinanciering, ook geen (nul)lening of studentenreisproduct.
  o Je bent ingeschreven bij Registerleraar.nl tenzij je (nog) niet voldoet aan de voorwaarde van het register. De regeling is hierop aangepast.

 • Mag ik voor een tweede studie de Lerarenbeurs opnieuw aanvragen?

  Sinds 2015 mogen leraren die al eerder een Lerarenbeurs gebruikt hebben voor een bacheloropleiding, nu opnieuw de beurs aanvragen voor een masteropleiding.  Tot nu toe konden leraren één keer in hun loopbaan gebruikmaken van de beurs. Met uitzondering van de leraren die de beurs gebruikt hebben voor een korte opleiding.

 • Ik ben ambulant begeleider in het onderwijs. Kan ik de Lerarenbeurs toch aanvragen?

  Na overleg met de sociale partners is besloten om leraren die als ambulant begeleider op 1 mei 2012 werkzaam waren in het (voortgezet) speciaal onderwijs of bij een regionaal expertisecentrum en daarbij ondersteuning boden aan  basisscholen, een speciale school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, of een opleiding genoemd in artikel 7.2.2., eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, bij het begeleiden van leerlingen met fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve en/of motorische beperkingen in de vorm van ambulante begeleiding, ofwel op basis van een indicatie in de vorm van leerlinggebonden financiering, ofwel in het kader van preventie of terugplaatsing, kunnen nu ook een Lerarenbeurs aanvragen. 

  Tot deze verruiming is besloten als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs. Met deze wet gaat het geld voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in plaats van naar de besturen met scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (hierna: (v)so). Daarom zullen ambulant begeleiders die nu in dienst zijn bij deze besturen een nieuwe baan moeten zoeken. Dit kan zijn bij (de schoolbesturen in) het nieuwe samenwerkingsverband of bij instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij kan het gaan om vergelijkbare taken en werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook om een baan als vakdocent.

  Scholing kan hierbij behulpzaam zijn. De Wet passend onderwijs voorziet in overgangsbepalingen die na haar inwerkingtreding op 1 augustus 2014 ambulant begeleiders twee jaar langer de tijd geeft om een nieuwe baan te vinden; tot 1 augustus 2016 zal er nog geld naar de samenwerkingsverbanden gaan, dat aan ambulante begeleiding zal moeten worden besteed.

 • Mogen intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers de Lerarenbeurs ook aanvragen?

  Vanaf dit jaar mogen intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers ook de Lerarenbeurs gebruiken. Zij hebben een belangrijke taak binnen de school en dragen bij aan de onderwijskwaliteit.

 • Mogen leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum de Lerarenbeurs aanvragen?

  Ja, sinds 2016 is de Lerarenbeurs ook opengesteld voor leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum.

 • Ik ben invaller in het onderwijs. Kom ik dan toch voor de Lerarenbeurs in aanmerking?

  Ben je invalkracht? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen als je bij een bekostigde onderwijsinstelling werkt. Of als je er werkte in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

 • Ik heb nog geen baan in het onderwijs, maar ik wil wel doorstuderen en werken, wat kan ik doen?

  Als starter in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kun je deelnemen aan het project VierSlagLeren. Je vervangt dan een ervaren leraar. Jullie volgen beiden een (master)opleiding.

  VierSlagLeren in het primair onderwijs
  In het primair onderwijs biedt het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs met het project VierSlagLeren carrièreperspectief aan startende en ervaren leraren. Als starter vervang je de ervaren leraar gedurende twee dagen per week. Samen werk je aan schoolontwikkeling. Voorheen kwamen starters niet in aanmerking voor studieverlof. Vanaf dit jaar is het wel mogelijk om studieverlof te ontvangen. Je maakt beiden gebruik van de Lerarenbeurs. Voor meer informatie kun je kijken op www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren

  VierSlagLeren in het voortgezet onderwijs
  In het voortgezet onderwijs biedt Voion met het project VierSlagLeren carrièreperspectief voor startende en ervaren leraren. Als starter vervang je een studerende ervaren leraar en volg je een opleiding met de Lerarenbeurs in een tekortvak. Bij goed functioneren krijg je na de opleiding een vaste aanstelling.
  De ervaren leraar volgt een master of tweedegraadsopleiding voor een (tweede) bevoegdheid in een tekortvak. De leraar maakt gebruik van de Lerarenbeurs en wordt voor zes klokuren per week extra vrijgesteld van lesgevende taken gedurende twee jaar.

  Wat zijn tekortvakken? Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands en de klassieke talen.
  Voor meer informatie kun je kijken op: www.voion.nl/vierslagleren

 • Hoeveel jaar heb ik recht op de Lerarenbeurs?

  - De Lerarenbeurs geldt voor de duur van je studie met een maximum van drie jaar. De maximale subsidieduur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je studie. Voor elke 30 studiepunten heb je 1 jaar recht op een Lerarenbeurs. Om de beurs te kunnen behouden, moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.
  Voor deze drie jaar kun je een Lerarenbeurs voor studiekosten én een Lerarenbeurs voor studieverlof aanvragen (de beurs voor studieverlof vraagt je werkgever aan), mits je werkzaam bent bij een door het ministerie van Onderwijs of Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bekostigde instelling.
  Voor een opleiding met een studielast van 30 tot 60 studiepunten wordt ten hoogste eenmaal de Lerarenbeurs verstrekt.

  - Voor een opleiding met een studielast van 60 studiepunten wordt ten hoogste tweemaal een studiebeurs verleend. Om het tweede jaar van de Lerarenbeurs te ontvangen, moet je deze aanvragen binnen drie studiejaren na de eerste keer dat je de Lerarenbeurs hebt ontvangen.

  - Voor een opleiding met een studielast van meer dan 60 studiepunten wordt ten hoogste driemaal de Lerarenbeurs uitgekeerd. Je moet dan binnen vijf studiejaren nadat je de eerste keer de Lerarenbeurs hebt aangevraagd de tweede en de derde aanvraag indienen.

  - Als je al eerder een Lerarenbeurs hebt aangevraagd voor het wegwerken van deficiënties, ontvang je voor een opleiding van meer dan 60 studiepunten ten hoogste nog tweemaal de Lerarenbeurs.

  - Je moet ieder jaar opnieuw de Lerarenbeurs aanvragen. Je aanvraag wordt dan wel met voorrang behandeld.

  - Om de beurs te kunnen behouden moet je jaarlijks minimaal 15 studiepunten halen.

 • Welke vergoeding ontvang ik dan?

  De Lerarenbeurs vergoedt een deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.
  - Het wettelijke collegegeld wordt voor 100% vergoed met een maximaal bedrag van 7.000 euro;
  - Het instellingscollegegeld wordt voor 100% vergoed met een maximaal bedrag van 7.000 euro;
  - Van de studiemiddelen wordt 10% van het collegebedrag vergoed met een maximaal bedrag van 350 euro;
  - Van de reiskosten wordt 10% van het collegebedrag vergoed met een maximaal bedrag van 350 euro

  Deze bedragen gelden ook voor potentiele masteropleidingen, premasters, opleidingen aan de NCOI, de LOI en de Open Universiteit, en voor andere niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

  De beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) worden door DUO uitbetaald aan de leraar. De beurs voor studieverlof gaat naar de werkgever. 

 • Hoe zit dat met het studieverlof?

  Met de Lerarenbeurs heb je ook recht op studieverlof. Het schoolbestuur waarvoor je werkt ontvangt vervangingskosten voor de studerende leraar. Het aantal uur verlof is afhankelijk van het opleidingsniveau en de sector waarin je werkzaam bent.

  Bacheloropleiding
  Wanneer je een bacheloropleiding volgt, heb je recht op maximaal 160 klokuren studieverlof per jaar. Dit is 4 uur per week. Deze 160 uur zijn gebaseerd op een fulltime baan. Een deeltijder heeft recht op verlofuren naar rato van de aanstellingsomvang.

  Masteropleiding
  Voor de masteropleidingen is het aantal verlofuren vanaf dit jaar verruimd.

  Werk je in het primair onderwijs of hoger onderwijs? Dan heb je recht op maximaal 320 uur (naar rato) verlof per jaar. Dit is 8 uur per week.

  Werk je in het voortgezet onderwijs of mbo? Dan heb je recht op maximaal 240 uur (naar rato) verlof per jaar. Dit is 6 uur per week.

  De werkgever kan alleen weigeren vanwege zwaarwegende redenen. Dit wordt gemotiveerd (en liefst schriftelijk) aan je medegedeeld. Het bedrag dat de werkgever ontvangt, is bedoeld voor jouw studieverlof en niet ter compensatie van ander verlof. Als je studieverlof krijgt, blijft de betrekkingsomvang hetzelfde. Wel worden de uren van de normjaartaak verminderd met het aantal studieverlofuren. Je maakt vooraf goede afspraken met de werkgever over de wijze waarop de huidige taken worden verminderd. Je hebt voldoende tijd nodig om de studie te kunnen volgen en succesvol af te ronden. Dat is ook in het belang van de werkgever. De werkgever vraagt het studieverlof aan.

  CNV Onderwijs hoort verhalen dat sommige werkgevers wel subsidie voor studieverlof ontvangen, maar dit niet inzetten voor het verlof. Het hele studieverlof moet voor jouw studieverlof worden ingezet. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met onze afdeling Individuele Belangenbehartiging: belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl

                                                    

 • Mag ik zelf kiezen welke opleiding ik ga volgen?

  Ja, de keuze van opleiding is je eigen keuze.  Je bachelor- of masteropleiding hoeft niet onderwijsgerelateerd te zijn. Je mag elke bachelor- of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Je moet wel afstemmen met de werkgever, dat je deze bachelor- of masteropleiding gaat volgen. Dat is ook handig bij het aanvragen van studieverlof. Je hebt geen instemming nodig van de werkgever bij het maken van een keuze. Ook mag de werkgever geen voorwaarden stellen aan de opleiding die je zou willen volgen.

 • Mag ik iedere opleiding kiezen?

  Je kiest zelf welke bachelor- of masteropleiding je wilt volgen met behulp van de Lerarenbeurs. Dit mag echter geen korte opleiding zijn. Ook mag je de Lerarenbeurs niet inzetten voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs.

 • Mag ik de Lerarenbeurs gebruiken voor de leergang bewegingsonderwijs?

  Nee, je kunt de Lerarenbeurs niet gebruiken voor de leergang bewegingsonderwijs. De Lerarenbeurs is alleen voor bachelor- en masteropleidingen.

  Er is een andere (nieuwe) subsidie beschikbaar voor leraren in het primair onderwijs om deze leergang te volgen. Deze regeling heet Subsidie bewegingsonderwijs en heeft zijn eigen voorwaarden. Je kunt vanaf 1 juli 2015 (het hele jaar door) deze nieuwe beurs aanvragen.

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor de lerarenbeurs?

  Je mag elke bachelor-of masteropleiding volgen, mits deze in het CROHO-register staat. Het gaat dan om:

  *Reguliere bachelor- en masteropleidingen
  alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). 

  *Premaster of schakelprogramma en daaropvolgende wo-masteropleiding
  alle reguliere bachelor- of masteropleidingen in het hoger onderwijs, mits geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

  * Indien je de Lerarenbeurs gebruikt voor een premaster, kun je alleen nog maar voor een master de Lerarenbeurs aanvragen.

  CNV Onderwijs heeft contact met een aantal hogescholen en universiteiten waar je opleidingen kunt volgen met de Lerarenbeurs. Klik hieronder op het logo of de naam om meer informatie over de opleidingen te downloaden (PDF).

  HAN

  Open Universiteit

  Master Evidence Based Innovation in Teaching

  Hogeschool Utrecht

 • Ik voldoe nog niet aan alle eisen van het wetenschappelijk onderwijs

  Je kunt dan een deficiëntieopleiding volgen. Dit is een opleiding van tussen de 30 en 60 studiepunten, die is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs, maar die niet leidt tot de bachelorgraad. Je werkt dan tekortkomingen weg met als doel dat je toegelaten wordt tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs.

 • Hoe kun je een Lerarenbeurs aanvragen?

  De Lerarenbeurs kun je aanvragen met het aanvraagformulier op de website van de DUO-Groep: www.duo.nl/lerarenbeurs. Je kunt de Lerarenbeurs al aanvragen, voor het studiejaar begint. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2016 is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. De Lerarenbeurs werkt met een subsidieplafond. Zodra het plafond bereikt is, kan men geen aanspraak meer doen op de Lerarenbeurs.

 • Ontslagen?

  Je mag nog steeds een Lerarenbeurs aanvragen. Je moet dan wel  in de afgelopen 12 maanden gewerkt hebben (voorafgaand aan de aanvraag) als leraar bij een bekostigde onderwijsinstelling.

 • Terugbetaling

  Wanneer je binnen één jaar na het afronden van de studie het onderwijs verlaat, kan de Lerarenbeurs teruggevraagd worden door de minister. Dit gebeurt echter niet bij onvrijwillige werkloosheid.

  Je moet de beurs ook terugbetalen als je geen 15 studiepunten per jaar haalt.

 • Moet ik mij inschrijven bij Registerleraar.nl?

  Om de Lerarenbeurs aan te vragen moet je in principe ingeschreven staan in het Lerarenregister. Er is een uitzondering gemaakt voor leraren die (nog) niet aan de regels voor registratie kunnen voldoen.

 • CNV Onderwijs Lerarenbeursnetwerk

  CNV Onderwijs heeft op www.linkedin.com een groep geopend. Hier kunnen leraren die vragen hebben over de Lerarenbeurs en hun studie, of informatie willen uitwisselen, met elkaar in contact komen. Je vindt deze groep op www.linkedin.com. Zoek op CNV Onderwijs Lerarenbeursnetwerk. De groep is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van CNV Onderwijs. 

 • Kan ik mijn thuissituatie wel combineren met een nieuwe opleiding?

  Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van de soort opleiding die je gaat volgen. Iedere opleiding geeft het aantal studiebelastinguren aan. Een bachelor- of masteropleiding kost simpelweg tijd. Je moet vaak opdrachten uitvoeren. Bij een masteropleiding moet je een onderzoek doen en dat vastleggen in een masterthesis. Om dit succesvol te doen, heb je voldoende tijd nodig. Je kunt studieverlof aanvragen. Het studieverlof vraagt de werkgever aan.

  Wil je weten hoe je je tijd beter kunt benutten? Volg dan de cursus Timemanagement van CNV Connectief Academie

 • Promotiebeurs

  Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

  Je kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet je kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor je eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

  Wanneer aanvragen?
  Er is nu tijdelijk geen aanvraagronde. Verwacht wordt dat de volgende gaat sluiten in september 2017. Gratis aanmelden kan op de website van NWO.

  Wat zijn de voorwaarden?
  Je moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en op het moment van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Economische Zaken. Leraren die al gestart zijn met een promotieonderzoek kunnen ook reageren. Vrouwelijke leraren worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

  Wat houdt de beurs in?
  Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar (met ingang van de rondes 2016) een vervanger worden aangesteld voor de helft van je contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

  Procedure
  Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meest kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het Algemeen Bestuur van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.

  Kijk voor meer informatie op de website van de NWO.

 • Comeniusbeurs (hbo/wo)

  Voor het hbo/wo is een specifieke beurs ontwikkeld voor onderwijsvernieuwing. Met de beurs kun je onderwijsinnovaties en -verbeteringen doorvoeren in de context van één opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, of leerlijn), een gehele opleiding, binnen een hele faculteit of meerdere verwante opleidingen aan samenwerkende instellingen. Daarnaast vormen de projecten ook een inspiratiebron voor collega’s.

  Er zijn drie varianten die we in deze tabel naast elkaar hebben gezet.

   

   

  Teaching Fellow

  Senior Fellow

  Leadership Fellow

  Functie aanvrager

  Docent

  Docent met een coördinerende positie

  Leidinggevend

  Onderwijservaring

  >2 jaar

  >5 jaar

  >7 jaar + >2 jaar leidinggevende ervaring

  Bedrag

  min €45.000,- tot max €50.000,-

  €100.000,-

  €250.000,-

  Looptijd

  12-18 maanden

  2 jaar

  3 jaar  Een docent met tenminste 2 jaar onderwijservaring toont ambitie op gebied van de eigen ontwikkeling als onderwijsprofessional en voert een onderwijsvernieuwingstraject uit. De Teacher Fellowbeurs bestaat uit een bedrag van minimaal €45.000,- en maximaal €50.000,-.

  Voorwaarden voor de Teaching Fellowbeurs:
  -    Een project met een looptijd van minimaal 12 tot maximaal 18 maanden.
  -    Het aangevraagde budget voor personeel en materieel mag hoger zijn dan de maximale beurswaarde maar cofinanciering mag niet hoger zijn dan het aangevraagde budget.
  -    Voor personele kosten moet 50% door de organisatie worden betaald, de andere 50% mag vanuit de beurs worden bekostigd.

  De eerste tien beurzen zijn begin 2017 toegekend. In de komende jaren wordt het programma uitgebouwd: in 2018 zullen naar verwachting 50 Teaching Fellow-beurzen, 22 Senior Fellow-beurzen, en 6 Leadership Fellow-beurzen toegekend kunnen worden. In de periode 2018-2021 loopt het budget op van 6,6 miljoen tot 12,6 miljoen euro. Vervolgens wordt het budget uitgebouwd tot structureel 20 miljoen euro per jaar.

  Klik hier voor meer info.


 • Subsidie voor zij-instroomtrajecten

  In de regeling is een apart onderdeel opgenomen voor de subsidie van zij-instromers. De zij-instroomregeling is alleen toegankelijk voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid. Deze is bedoeld voor de bekostiging van zij-instroomtrajecten in de sectoren primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Er is een vast subsidiebedrag beschikbaar voor de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding van de zij-instromer en het studieverlof (vervangingskosten). Het bevoegd gezag moet de aanvraag bij DUO indienen. Voor werkgevers is een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar voor het opleiden en begeleiden van zij-instromers. Van 1 januari tot en met 15 oktober 2017 kan een aanvraag voor 2017 worden ingediend. Voor dit aanvraagformulier en de nieuwe voorwaarden die gelden vanaf 2017 is de website van DUO te raadplegen.

 • Subsidie opleiding bewegingsonderwijs

  Ben je leraar in het primair onderwijs en wil je graag groep 3 t/m 8 gymnastiekles geven? Via een subsidieregeling kun je nu je bevoegdheid halen. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen via de website OCW/DUO

  Wat houdt de subsidie in?
  De subsidie vergoedt het collegegeld tot maximaal 3500 euro. Daarnaast wordt voor studiemiddelen een bedrag van 10 procent van het collegegeld vergoed, tot een maximum van 350 euro. Reiskosten kunnen tot 10 procent van het collegegeld vergoed worden, eveneens met een maximum van 350 euro. Studieverlof en geld voor vervanging is niet inbegrepen in de subsidie Opleiding bewegingsonderwijs. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

  De subsidie staat los van de Lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding. Je kunt beide beurzen afzonderlijk of tegelijkertijd aanvragen.

 • Tegemoetkoming onderwijsmasters

  Vanaf 1 september 2015 kunnen afgestudeerde leraren en universitaire studenten die een onderwijsbevoegdheid willen halen in een tekortvak, aanspraak maken op een nieuwe beurs. Dankzij de beurs kunnen meer leraren met een masteropleiding het onderwijs verrijken. Het is een tijdelijke regeling die loopt van 2015 tot 2018.

  Welke masteropleiding kun je volgen met de beurs?
  Studenten aan de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen kunnen kiezen voor de volgende masteropleidingen: Special educational needs, Leren en innoveren, Pedagogiek, Pedagogische wetenschappen, Education and child studies, Educational science en vanaf 2016 ook Talentontwikkeling en diversiteit. 
  Studenten Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn, Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde kunnen hun studie vervolgen met een universitaire lerarenopleiding.

  Wat houdt de beurs in?
  De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige vergoeding voor collegegeld en studiekosten van 3.000 euro met een uitzondering van 5.000 euro voor de studies Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde.

  Wat zijn de voorwaarden?
  - Je hebt ná 31 december 2013 je pabo-diploma gehaald. Doe je een lerarenopleiding in een van de tekortvakken? Dan moet je je bachelor-, master- of deficiëntietraject hebben afgerond.
  - Je staat ingeschreven als voltijdstudent. Uitzondering hierop zijn de hbo-masters Leren en innoveren en Pedagogiek, die mag je in deeltijd volgen.
  - Je  doet als onderdeel van je opleiding een stage- of onderzoeksopdracht op een school.
  - Je mag maximaal een half jaar vertraging oplopen.
  - Wanneer je geen diploma haalt, moet je de beurs terugbetalen.

  Meer informatie en aanmelden
  Op de website van DUO vind je meer informatie.

  Aanvragen kan twee keer per jaar:
  Als je start op 1 september, dan kun je de beurs aanvragen van 1 augustus t/m 31 oktober. Start je 1 februari, dan kun je de beurs aanvragen tussen 1 december en 31 maart. Op deze website vind je meer informatie als je werkt in het primair onderwijs en hier als je werkzaam bent in het voortgezet onderwijs.

 • Hoe kan ik naast mijn werk in het vmbo mijn bevoegdheid halen?

  Met de subsidie Korte Opleidingen vmbo 2017 worden de kosten van de bijscholing tot bevoegdheid gedekt. In het vmbo zijn sinds begin van dit schooljaar beroepsgerichte profielen in de bovenbouw ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de vakinhoud is aangepast en een deel van de bevoegde leraren bijgeschoold moet worden. Ook zijn er onbevoegde leraren werkzaam in de beroepsgerichte vakken of leraren met een pabo-diploma die hun bevoegdheid moeten kunnen behalen. Met deze subsidie worden de kosten van de bijscholing tot bevoegdheid gedekt.

  Er zijn vier trajecten die gesubsidieerd worden:
  1.    Het assessmenttraject voor leraren Media, Vormgeving en ICT, dat eind januari startte. Met dit traject kan de leraar bij DUO een bekwaamheidserkenning voor dit vak aanvragen.
  2.    De minor Dienstverlening en Producten, die startte in februari 2017.a.    Leraren met een beroepsgerichte tweedegraads bevoegdheid behalen hiermee hun bevoegdheid.b.    Leraren met een niet-beroepsgerichte tweedegraads bevoegdheid en minimaal 2 jaar werkervaring kunnen hiermee bij DUO een bekwaamheidserkenning aanvragen.
  3.    Bijscholing voor pabo-afgestudeerden die werkzaam zijn in het vmbo, gericht op bevoegdheid voor lesgeven in BBL en KBL.
  4.    Maatwerktrajecten voor pabo-afgestudeerden voor een bevoegdheid tot lesgeven in voortgezet onderwijs en mbo.

  Het bevoegd gezag kan tot 30 mei 2017 per type traject hooguit eenmaal een aanvraag indienen bij DUS-I voor meerdere docenten tegelijk. Als de subsidie wordt aangevraagd na aanvang van de studie, dan wordt het bedrag naar rato van de duur van het traject verlaagd. De volledige regeling inclusief de bedragen is hier te vinden.

 • Meer weten?

  Als je na het lezen van deze informatie nog rechtspositionele vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Onderwijs: ib-cnv-onderwijs@cnv.nl 

  Voor inhoudelijke vragen over de Lerarenbeurs kun je contact opnemen met de afdeling Beleid en Bestuur via themanetwerken@cnv.nl  

 

Linkedin Lerarenbeurs netwerk

Klik hier!