11-04-2008

BAPO leidt niet tot lagere uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij deelname aan de BAPO en andere soortgelijke ouderenregelingen wordt een deel van de kosten van het verlof op het salaris ingehouden. Tot voor kort was het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) van mening dat de uitkeringen (WW en WAO/WIA) op dit verlaagde salaris gebaseerd moeten worden. In jargon: de BAPO-bijdrage leidt tot een lagere vaststelling van het dagloon voor de werknemersverzekeringen. Bij WW-uitkeringen en onder de WAO was dit nog geen probleem. De wat lagere WW werd gecompenseerd door de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. En de lagere WAO werd gecompenseerd via het invaliditeitspensioen van ABP.

Maar met de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de WAO, kon er ineens wel een fors uitkeringsnadeel ontstaan. Het ABPArbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP), de nieuwe bovenwettelijke regeling bij arbeidsongeschiktheid die aansluit op de WIA, biedt namelijk in veel gevallen geen compensatie meer voor dit soort verlagingen van het UWV-dagloon. CNV Onderwijs heeft, toen dit duidelijk werd, gelijk aan de bel getrokken. Met de BAPO-regeling was immers uitdrukkelijk beoogd dat deelname niet tot een lagere uitkering bij arbeidsongeschiktheid zou moeten leiden. Voor mensen met gezondheidsproblemen kan de BAPO er voor zorgen dat ze het werk vol kunnen houden. Die moeten er juist voor kunnen kiezen, zonder het risico op een lagere uitkering.

CNV Onderwijs zag een goede oplossing voor het probleem in een verbetering van het AAOP. De bond wil dat het AAOP alle verschillen tussen het UWV-dagloon en het pensioengevend inkomen compenseert. Het overleg hierover verloopt nog moeizaam. Maar de bijzondere nadruk die de bond daarbij heeft gelegd op het specifieke nadeel voor de BAPO-gebruikers heeft in elk geval al resultaat opgeleverd. UWV heeft verklaard dat het eerdere standpunt is herzien: de BAPO-korting leidt niet tot een lagere dagloonvaststelling voor de WIA (en de WW).

Nogal wat leden waren inmiddels geconfronteerd met een door de BAPO-korting verlaagde WIA-uitkering. CNV Onderwijs voert voor hen procedures. De bond zal er nu bij UWV op aandringen dat hun uitkering snel en met terugwerkende kracht wordt verhoogd.